Bản tin cổ đông

VID_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.

14:03 15/09/2017