Bản tin cổ đông

VID_ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

15:10 23/06/2021
VID _ xin thông báo : ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày 21/06/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã thông báo số: 1006/TB-CNVSD và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo số: 1206/TB-SGDHCM vào ngày 22/06/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CK: VID) như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VID - Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2021 - Ngày đăng ký cuối cùng : 01/07/2021 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm tài chính 2020 bằng cổ phiếu (Xin xem toàn văn các thông tin trên đính kèm)