Bản tin cổ đông

VID_Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức

08:10 28/08/2023

Ngày 22/08/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (VSD) đã thông báo số: 1182/TB-CNVSDC , Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo số: 1406/TB-SGDHCM vào ngày 24/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022  của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CK: VID) như sau: 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: VID

- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09//2023

- Ngày thanh toán: 22/09/2023

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022 

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)