Bản tin cổ đông

VID_Thông báo ngày ĐKCC

10:30 05/03/2024
VID _ Xin thông báo : ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ TN 2024 và ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày 01/03/2024, Tổng Cty Lưu Ký và Bù Trừ Chưng Khoán VN đã thông báo số: 418/TB-CNVSDC và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo số: 377/TB-SGDHCM vào ngày 04/03/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ TN 2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CK: VID) như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VID - Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2024 - Lý do và mục đích : Tham dự ĐHĐCĐ TN 2024 (Xin xem toàn văn các thông tin trên đính kèm)