Bản tin cổ đông

VID_Thông báo ngày ĐKCC

13:45 11/03/2022
VID _ xin thông báo : ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ TN 2022 và ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày 08/03/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã thông báo số: 388/TB-CNVSD và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo số: 494/TB-SGDHCM vào ngày 10/03/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ TN 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CK: VID) như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VID - Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022 - Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2022 - Lý do và mục đích : Tham dự ĐHĐCĐ TN 2022 (Xin xem toàn văn các thông tin trên đính kèm)