Bản tin cổ đông

VID_ Thông báo ngày ĐKCC

13:20 10/12/2021
VID _ xin thông báo : ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến CĐ bằng văn bản và ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày 07/12/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã thông báo số: 1514/TB-CNVSD và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo số: 2111/TB-SGDHCM vào ngày 08/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến CĐ bằng văn bản của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CK: VID) như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VID - Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2021 - Ngày đăng ký cuối cùng : 23/12/2021 - Lý do và mục đích : Thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản (Xin xem toàn văn các thông tin trên đính kèm)