Bản tin cổ đông

VID_ NQ HĐQT về việc cam kết trình ĐHĐCĐ gần nhất để điều chỉnh ngành nghề

15:45 20/10/2021
VID_ NQ HĐQT về việc cam kết trình ĐHĐCĐ gần nhất để điều chỉnh ngành nghề