Bản tin cổ đông

VID_Nghị quyết HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm tài chính 2017

13:57 12/11/2018