Bản tin cổ đông

VID_Điều chỉnh tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV.HĐQT , TV.BKS

14:25 18/04/2022
VID_Điều chỉnh tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV.HĐQT , TV.BKS